Beroepscode en regelgeving

Beroepscode en regelgeving

Kobussen & Partners Psychologen werkt volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Deze code schrijft voor dat het gedrag en de werkhouding van de psycholoog verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig moet zijn. In deze beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Deze gedragsregels maken het voor zowel cliënt, opdrachtgever als psycholoog duidelijk welke rechten en plichten er ten aanzien van behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is te lezen op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De rechten en plichten van cliënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor kinderen en jongeren gelden specifieke rechten. De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen

 • kinderen tot 12 jaar;
 • jongeren van 12 tot 16 jaar;
 • jongeren vanaf 16 jaar.

Voor iedere leeftijdsgroep gelden aparte rechten. Hieronder wordt informatie gegeven over de belangrijkste rechten en plichten.

Minderjarigen algemeen
Indien er sprake is van gedeeld ouderlijk gezag betekent dit dat beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van hun kind zijn. Beiden moeten toestemming geven voor de behandeling van hun minderjarige kind. Beiden hebben recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van hun kind.

Rechten voor kinderen tot 12 jaar.
Kinderen tot twaalf jaar mogen niet zelf beslissen. De ouders moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling van hun kind. Bij een blijvende weigering om de andere ouder te betrekken kan de behandeling nog niet starten.

Rechten van jongeren van 12 tot 16 jaar.
Jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar weten vaak heel goed wat ze willen. Bij medische behandelingen wordt hun mening dan ook serieus genomen. Zowel de jongere als de ouders moeten toestemming geven voor een behandeling. De jongere en de ouders hebben het recht om volledig geïnformeerd te worden. De hulpverlener moet de informatie zo geven dat de jongere en de ouders het kunnen begrijpen. Als de jongere niet wil dat zijn ouders worden geïnformeerd, kan de hulpverlener hiermee in uitzonderlijke gevallen akkoord gaan. De hulpverlener zal echter in alle gevallen proberen de ouders erbij te betrekken.

Plichten voor de psycholoog

 • De psycholoog geeft de cliënt van tevoren duidelijke informatie over wat hem/haar te wachten staat en over zijn/haar rechten. De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de kosten.
 • De psycholoog is verplicht om een dossier bij te houden. De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. Tot het dossier behoren onder andere het behandelplan, eventuele andere correspondentie en testresultaten. De werkaantekeningen van de psycholoog horen niet tot het dossier. De psycholoog is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar te bewaren. De psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt.
 • De psycholoog mag alleen gegevens uit het dossier verstrekken aan anderen als de cliënt daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook voor het verstrekken van gegevens aan de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. De psycholoog kan de casus anoniem en vertrouwelijk bespreken met collega-psychologen bijvoorbeeld in het kader van deskundigheidsbevordering en intervisie. Verder kunnen geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor het jaarverslag van de LVE, cliënttevredenheid en statistisch en wetenschappelijk onderzoek.
 • De psycholoog is verplicht tot geheimhouding, dit komt voort uit het beroepsgeheim. Alle informatie en gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld. Informatie kan wel gedeeld worden met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als de uitwisseling van informatie noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Uw toestemming daarvoor wordt verondersteld. U kunt wel bezwaar maken tegen de uitwisseling van gegevens: dan mag uw zorgverlener geen informatie doorgeven.

Rechten voor (volwassen) cliënten

 • De cliënt maakt vrijwillig gebruik van de dienstverlening door een psycholoog. Zonder toestemming van de cliënt kan de psycholoog hem/haar niet als cliënt aannemen. Voordat de cliënt kan toestemmen moet deze goed geïnformeerd zijn door de psycholoog.
 • De cliënt heeft het recht om geïnformeerd te worden over de behandeling, alvorens u hiermee instemt. Dit heet informed consent. Er wordt een behandelplan gemaakt, waarvoor cliënt ter toestemming moet tekenen alvorens dit behandelplan wordt uitgevoerd. Indien het behandelplan of de behandeling niet naar wens van de cliënt is, dient de cliënt dit met de behandelaar te bespreken.
 • De cliënt heeft recht op bescherming van zijn/haar privacy.
 • Het behandelplan dient in begrijpelijke taal aan de cliënt uitgelegd te worden. De behandelaar dient daarbij te vertellen of er nog andere mogelijke manieren van behandeling zijn, zodat de cliënt een weloverwogen keuze kan maken. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de verwachte duur van de behandeling, het beoogde resultaat, de slagingskansen en eventuele risico’s van de behandeling.
 • Als cliënt heeft u recht op een second opinion. Indien u dit wenst, kunt u dit aangeven Ook de psycholoog kan een second opinion aanvragen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt.
 • De cliënt heeft het recht een psychologisch rapport vooraf in te zien voordat het aan een derde wordt uitgebracht. In het rapport mag niet meer staan dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het in het onderzoek om gaat. De cliënt heeft het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. Het professionele oordeel en de conclusies van de psycholoog vallen niet onder dit recht.

Plichten cliënt
Naast rechten hebben cliënten ook plichten, zodat de behandelaar zo goed mogelijk zijn/haar werk kan doen. Van de cliënt wordt daarom verwacht dat hij de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte brengt van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener namelijk sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt ook verwacht dat er zo veel mogelijk met de meegewerkt wordt en dat adviezen opgevolgd worden. Er is ook een verplichting van betaling van de zorgverlener (in veel gevallen verloopt dit via de zorgverzekering).

Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best klachten te voorkomen. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, bespreek deze dan eerst met uw behandelaar. Komt u er echt niet uit, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.

Tevens kunt u met klachten terecht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP, voor psychotherapeuten/psychologen), de verschillende psychotherapieverenigingen, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NvvP), het Ministerie van WVC, en de (Hoofd-)Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid.